Vedtægter for Tyttebærhusets Støtteforening

§1 Navn
Foreningens navn er Tyttebærhusets Støtteforening

§2 Formål
Foreningens primære formål er at støtte den selvejende institution Tyttebærhuset. Dette kan ske via to indsatser: 1. Ved frivillig hjælp/arbejdskraft, hvor børnehaven ønsker det. 2. Ved at rejse penge til at forbedre /berige børnenes hverdag i børnehaven.

§3 Medlemmer
Forudsætningen for optagelse som medlem er at man har tilknytning til børnehaven som forældre, bedsteforældre eller andre venner af huset eller familiemedlemmer.

Forældre til børn i børnehaven er aktive medlemmer. Alle andre er registreret som passive medlemmer. Aktive medlemmer betaler et kontingent til foreningen.

§4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

På generalforsamlingen vælges 3 bestyrelsesmedlemmer af og blandt Tyttebærhusets Forældreforenings medlemmer. Det tilstræbes at bestyrelsen repræsenterer forældre til alle grupper i børnehaven (gruppe1,2 og 3), så udskiftning sker løbende.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamling, der afholdes hvert år i 3. kvartal for en valgperiode for to år, og afgår således på skift hvert andet år. Dog afgår bestyrelsesmedlemmer, der ikke mere har børn i børnehaven. Derudover vælges hvert år 2 suppleanter for en valgperiode på et år.

På generalforsamlingen (aflægger forældreforeningens bestyrelse beretning om foreningens arbejde, ligesom der finder en orientering sted om arbejdet i den selvejende institution Tyttebærhuset. 

Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse, og der orienteres om planer for det kommende år.

Kontingentet for det kommende kalenderår fastsættes.

Hvert fremmødt medlem har én stemme, og alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Generalforsamlingen indkaldes med 14. dages varsel ved opslag i institutionen samt skriftligt til medlemmerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være afleveret til bestyrelsen 8 dage før generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer ( fører medlemsliste ) senest 14 dage efter generalforsamlingen. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

§6 Kontingent
Kontingentet udgør pt 200 kr og skal indbetales 1 gang årligt.

§7 Økonomi
Midler til Tyttebærhusets Støtteforening tilvejebringes gennem kontingent, fonde o.lign. 

§8 Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret og føres af forældreforeningens kasserer.

§9 Opløsning
Foreningens opløsning kan kun finde sted på generalforsamling ved almindeligt
stemmeflertal hos de fremmødte. Evt. midler ved opløsning overgår til den selvejende
institution Tyttebærhuset. Den selvejende institution Tyttebærhuset hæfter ikke
økonomisk for de af Støtteforeningens trufne beslutninger.

Således vedtaget på generalforsamling den dato.

Dirigent: