Praktikpladsbeskrivelse som pdf

Vi tilstræber, at børnene er med i daglige gøremål og praktiske opgaver – vi kalder det ”syslepædagogik”. Barnet lærer og udvikler sig gennem aktive kropslige oplevelser med omverdenen – f.eks. i vores naturbørnehave, i de daglige gøremål og på udflugter.

Derudover lægger vi vægt på æstetiske oplevelser som tegne/male, musik og teater.
Vi lægger vægt på en anderkendende omgangstone både for voksne og børn

Skema til

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kommunal:

Privat:

Regional:

 

Udfyldes af institutionen

 

Børnehaven ”Tyttebærhuset” herunder

Skovbørnehaven ”Blåbærhuset”

Julsøvej 118

8600 Silkeborg

Tlf. 29283222

Brh@silkeborg.dk

www.Tyttebaerhuset.silkeborgkommune.dk

leder: Berit Rømer Hansen

selvejende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

Antal børn / unge / voksne

Aldersgruppe

Antal stuer / afdelinger

Åbningstid

Udfyldes af institutionen

 

57 børn

3 – 6 år

3 aldersopdelte gruppe

6.30 – 16.30

 

 

 

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

Udfyldes af institutionen

BUPL og FOA

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson(er) for praktikuddannelsen

 

 

Udfyldes af institutionen (Klik på firkanten og sæt x)

 

X                     


Pædagogisk grunduddannelse:

 

 


Praktikvejlederuddannelse

 

 


PD modul i praktikvejledning:

 

 


Diplomuddannelse

 

 

x

Andet/ andre uddannelser:

 

Voksenunderviseruddannelse

Navne: Anne-Marie (Mie) Stoholm

 

Formål

jf. lovgrundlag.

 

Udfyldes af institutionen

Se Serviceloven

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / brugergruppe.

 

Udfyldes af institutionen

Børnehaven ligger i et attraktivt boligområde udenfor Silkeborg. Børnene kommer således fra relativt velstillede familier.

 

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser

herfor

 

Udfyldes af institutionen

Vi tilstræber, at børnene er med i daglige gøremål og praktiske opgaver – vi kalder det ”syslepædagogik”. Barnet lærer og udvikler sig gennem aktive kropslige oplevelser med omverdenen – f.eks. i vores naturbørnehave, i de daglige gøremål og på udflugter.

Derudover lægger vi vægt på æstetiske oplevelser som tegne/male, musik og teater.

 

 

Vi lægger vægt på en anderkendende omgangstone både for voksne og børn

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

 

Udfyldes af institutionen

Sundhedspleje, talepædagog, vejledningspædagog, andre børnehaver skole og SFO m.fl.

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Udfyldes af institutionen

Nej, der vil altid være mindst en fra det fastansatte personale til stede.

 

Øvrige oplysninger

Udfyldes af institutionen

Vi synes, at vi har noget særligt at byde på i forhold til viden om udeliv og dramapædagogik.

(Diplomuddannet dramalærer)

 

 

Skema til uddannelsesplaner for de 3 praktikperioder.

Bilag 7 i bekendtgørelsen indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 praktikperioder.

De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne når praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder jf. bilag 7, Fælles for de tre praktikperioder:

a)   Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis.

b)   Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis.

c)   Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring.

d)   Etik, værdier og menneskesyn.

e)   Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis.

 

 

1. praktikperiode

 2. semester

Uddannelsesmål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodens faglige kompetencemål jf. bilag 7:

Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan

a)   indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis,

b)   indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres evne til etablering af relationer,

c)   deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,

d)   opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis,

e)   begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og

f)    demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.

 

Periodens Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder jf. bilag 7

1. praktikperiode: Den pædagogiske relation

a)   Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces.

b)   Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen.

c)   Kommunikation, samspil og konflikter i relationer.

d)   Magt og etik i relationer.

Institutionen som praktiksted:

 

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

 

 

Er der særlige arrangementer og aktiviteter som den studerende skal deltage i?

 

 

Andet:

 

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

Udfyldes af institutionen

 

At den studerende kan læse relevant faglitteratur og dermed forholde sig til praksis på en kvalificeret måde. At den studerende har nogle ideer til den pædagogiske praksis. Har nedskrevet forventninger og mål til sin praktik.

 

 

 

 

Personalemøder og årstidsfester.

 

 

 

 

Arbejdsdagen ligger indenfor tidsrummet  7 – 16.30

Angivelse af relevant litteratur:

 

Udfyldes af institutionen

I øjeblikket arbejdes med Jan Tønnesvangs teorier om barnets udviklingsbestræbelser og den voksnes rolle i dette.

Godt at læse ekspertartiklerne til læreplanens temaer.

www.uvm.dk

 

Litteratur som personalegruppen aktuelt er optaget af.

Se evt. på vores hjemmesiden under: Hvorfor Tyttebærhuset?

Organisering af praktikvejledning

Hvordan og hvornår gives der vejledning?

Udfyldes af institutionen

En gang ugentlig med vejleder.

 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Udfyldes af institutionen

Afhænger at graden af problemet.

Forsøges i første omgang løst med den studerende her.

Derefter inddrages seminariet, hvis nødvendigt.

 


2. praktikperiode

 3. semester

Uddannelsesmål:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodens faglige kompetencemål jf. bilag 7:

 

Målet for 2. praktikperiode er, at den studerende kan

a)   indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde,

b)   deltage i udviklings- og forandringsprocesser,

c)   planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer,

d)   dokumentere og formidle pædagogisk praksis og

e)   begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis.

 

Periodens Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder jf. bilag 7

2. praktikperiode: Den pædagogiske institution

a)   Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende.

b)   Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling.

c)   Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår.

d)   Praktikstedets organisation, kultur og ledelse.

e)   Internt og eksternt samarbejde.

f)    Magt og etik i den institutionelle ramme.

Institutionen som praktiksted:

 

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

 

 

Er der særlige arrangementer og aktiviteter som den studerende skal deltage i?

 

Andet:

 

Den studerendes arbejdsplan:

 

Udfyldes af institutionen

 

Er beskrevet ovenfor.

Den studerende i lønnet praktik kommer til at bidrage med at hverdagen fungerer.

 

 

Som før beskrevet

 

 

 

 

 

Som før beskrevet

Angivelse af relevant litteratur:

 

Udfyldes af institutionen

Som før beskrevet. Derudover aktuelle artikler der læses i forbindelse med vejledning.

 

Organisering af praktikvejledning:

Hvordan og hvornår gives der vejledning?

Udfyldes af institutionen

Som før beskrevet.

 

 

 

 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution:

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Udfyldes af institutionen

Som før beskrevet

 

 

 

 

Uddannelsesplan for specialiseringspraktikken

3. praktikperiode

6. semester

I mindst halvdelen af tiden skal den studerende i den tredje praktikperiode arbejde med et af nedenstående specialiseringsområder: På følgende blanket beskriver institutionen konkrete specialiseringsmuligheder.

 

Specialiseringsområder:

Hvilke(n) specialiseringsområde(r) findes i jeres institution

                                                                          (Klik på firkanten og sæt x)

 

X                                           


Børn og unge

 

 


Mennesker med nedsat funktionsevne

 

 


Mennesker med sociale problemer

 

Linjefagsområder:

Hvilke linjefagsområder er der i særlig grad fokus på i institutionen?:

Prioriter med 1,2,3 hvis det er muligt.

 

                                           (Klik på firkanten og skriv 1,2 og 3)

 

X                     


Sundhed, krop og bevægelse:

 

x


Udtryk, musik og drama:

 

x


Værksted, natur og teknik:

Uddannelsesmål:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodens faglige kompetencemål jf. bilag 7:

Målet for 3. praktikperiode er, at den studerende kan

a)   beherske den pædagogiske praksis og bidrage til udvikling og fornyelse af den pædagogiske profession,

b)   yde en målrettet indsats i forhold til en valgt målgruppes behov,

c)   redegøre for, hvordan teoretisk og praktisk viden om en målgruppe kan kvalificere grundlaget for pædagogisk virksomhed generelt,

d)   skabe viden gennem deltagelse i, analyse af og refleksion over praksis på baggrund af (videnskabs)teoretiske forudsætninger og metodiske færdigheder og

e)   redegøre for egen professionsidentitet og forholde sig til professionens handlegrundlag og udvikling.

 

Periodens faglige kompetencemål jf. bilag 8:

Målet er, at den færdiguddannede kan

a)   anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen,

b)   opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder,

c)   reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde og

d)   udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde.

 

Periodens Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder

3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

a)   Professionens arbejdsområder og opgavefelt.

b)   Pædagogiske handleformer og pædagogiske metoder.

c)   Professionens vidensformer, faglige kernebegreber og terminologi, herunder det videnskabelige grundlag og videnskabelige metoder.

d)   Sammenhængen mellem den samfundsmæssige moderniseringsproces og professionens historiske og kulturelle udvikling.

e)   Professionsbevidsthed og -identitet.

f)    Den pædagogiske professions faglige bidrag til løsning af tværprofessionelle opgaver.

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

 

Er der særlige arrangementer og aktiviteter som den studerende skal deltage i?

 

Andet:

 

Den studerendes arbejdsplan:

Udfyldes af institutionen

Det forventes nu, at den studerende kan planlægge, begrunde og gennemføre pædagogiske forløb.

Efter forløbet skal der finde en skriftlig evaluering sted. Her bruges SMTTE- modellen

Angivelse af relevant litteratur:

 

Udfyldes af institutionen

Som før omtalt og derudover

”Tegn er noget vi bestemmer” (om SMTTE-model)

Frode Boye Andersen JCVU forlag

 

 

 

 

Organisering af praktikvejledning:

Hvordan og hvornår gives der vejledning?

Udfyldes af institutionen

Som før beskrevet

 

 

 

 

 

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution:

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Udfyldes af institutionen

Som før beskrevet

 

 


 

 

BESKRIVELSE AF PRAKTIKINSTITUTIONENS SPECIALISERINGSMULIGHEDER.

Den studerende har mulighed for at arbejde med følgende Centrale kundskabs- og færdighedsområder i relation til sin specialisering:

BØRN OG UNGE:

Beskriv hvilke punkter man kan arbejde med i institutionen og hvorledes.

a)   Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

Udfyldes af institutionen

Tønnesvangs teorier

Børn og unge politik i Silkeborg kommune

b)   Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

Praktikvejleder har erfaring fra ansættelse på børnehjem.

c)   Inklusion og eksklusion.

En anerkendende pædagogik – evt læse ny bog ”Mere anerkendelse i børnehøjde”

e)   Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter.

Børnekultur i børnehaven – vejleder har modul i diplomudd. om børn- og ungekultur.

f)    Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner.

Et tema i vejledningen

g)   Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats.

Indsigt i handleplaner i forbindelse med sprogstøtte.

h)   Forebyggende arbejde og interventionsformer.

Hverdagen i børnehaven – arbejde med praksisfortællinger

i)    Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende.

Mest et seminarium-tema

j)    Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud.

Vi arbejder kontinuerligt med læreplaner

k)   Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole.

Lokalt Samarbejde mellem skole og børnehave


 

MENNESKER MED NEDSAT

FUNKTIONSEVNE:

Beskriv hvilke punkter man kan arbejde med i institutionen og hvorledes.

a)   Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

Udfyldes af institutionen

Vejleder har erfaring fra arbejde med udviklingshæmmede

b)   Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

 

c)   Funktionsnedsættelse og livsmuligheder.

 

d)   Inklusion og eksklusion.

 

e)   Omsorg, magt og relationsdannelse.

 

f)    Samarbejde med brugere, pårørende og professionelle.

 

g)   Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen.

 

h)   Brugerinddragelse og rettigheder.

 

i)    Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger.

 

j)    Kompensationsmuligheder.

 

k)   Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer.

 

 

MENNESKER MED SOCIALE

PROBLEMER:

Beskriv hvilke punkter man kan arbejde med i institutionen og hvorledes.

a)   Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

Udfyldes af institutionen

Vi har overvejende velfungerende familier – men også her er der sorg og krisesituationer i forbindelse med skilsmisse, sygdom og død.  Vejleder har erfaringer fra børnehjem. Denne erfaring er med til at perspektivere hele det pædagogiske felt.

b)   Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

 

c)   Inklusion og eksklusion.

 

d)   Omsorg, magt og relationsdannelse.

 

e)   Opsøgende arbejde og interventionsformer.

 

f)    Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen.

 

g)   Brugerinddragelse og rettigheder.

 

h)   Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen.

 

i)    Misbrug og psykiske lidelser.

 

j)    Truede familier, sorg og krise.