Hvorfor vælge Tyttebærhuset

Vi er en lille børnehave med traditioner og atmosfære. Vi har en hverdag med aktive og glade børn og voksne, og ikke mindst en forældrekreds, der giver os en god opbakning. Vi bor midt i Sejs Svejbæk.

Det er hyggeligt at snitte ved bålet

Vi er en selvejende børnehave med en bestyrelse der består af 7 medlemmer, hvoraf de 4 vælges af og blandt forældrene. De sidste 3 medlemmer udpeges ved selvsupplering af de bestyrelsesmedlemmer, der ikke er forældrevalgte.

Tyttebærhuset ligger centralt i Sejs, ved siden af Sejs Skole og tæt på skov og hede.

I Tyttebærhuset lægger vi vægt på at være ude, at lave teater, musik, at ha' en urtehave og at tegne og male i ”Atelieret”.

Vi har en positiv tilgang til opgaven og vores holdning er, at gennemtænkt pædagogik kommer børnene til gode, og derfor må vi være bevidste om de læringsmiljøer, vi skaber for vores børn. Samtidig er vi klar over, at ikke alt kan måles og registreres. I Tyttebærhuset lægges vægt på ”den gode stemning”, vi ved jo alle, at ” et godt sted at være, er et godt sted at lære” – dette er ikke umiddelbart målbart.

Alle børn skal mødes med anerkendelse og der skal tages udgangspunkt i det de er godt til.

Leg og læring

Vi har et bredt læringsbegreb, hvor vi tænker på det enkelte barns samlede udvikling. Det skal skaffes rum og tid til leg, da børn tilegner sig verden og udvikler sig gennem deres leg.

Læring sker i samspil mellem mennesker. Børn lærer rigtig meget af hinanden, vi skal opfordre til at de ser på hinanden, hjælper hinanden og lærer af hinanden.

Den voksne skal være spørgende og eksperimenterende sammen med børnene, men også stille krav om, at børnene skal prøve selv (f.eks. at tage tøj på)

Der skal gives tid til fordybelse. Børn lærer bedst, hvis de kan mærke, at den voksne selv brænder for det der formidles og er nærværende. Vi må derfor tilstræbe, at den enkelte voksne kan arbejde med det han/hun finder interessant i forhold til husets læreplan.

Vi lægger vægt på at ”sysle”, dvs. at være aktiv som voksen og barn, at have noget meningsfyldt at lave. Det kan være små arbejdsopgaver i køkkenhaven eller på legepladsen, det kan også være at hjælpe med at bage m.m. Syslepædagogik giver mulighed for både at gå foran barnet (mesterlære) gå ved siden af (at lave noget sammen) og gå bagved (at skabe tryghed)

Vi lægger vægt på, at støtte børnene i at skabe gode relationer til jævnaldrene. Vi lader børnene lege og være i fællesskaber med alderssvarede aktiviteter og udfordringer. På denne måde styrkes barnets alsidige personlige udvikling.

Blåbærhuset (Skovbørnehave):

Vi har et hus ved Hattenæs som hedder ”Blåbærhuset”. Her kommer børnene og de voksne ca. 1/3 af deres børnehave tid. Huset ligger i skoven og tæt på søen. Det giver et særligt pædagogisk perspektiv, at børnene er i tæt kontakt med naturen.

I skovhuset er der særlig tid og ro til samvær, nærvær og fordybelse.

Vores mål er, at give børnene forståelse for sammenhænge i naturen og opleve den værdi naturens repræsenterer.

Halvårstema:

Vi har et fælles tema vi arbejder ud fra hvert forår. Dette er med til at skabe sammenhæng mellem de to huse og give os en fællesskabsfølelse. Temaet for foråret 2020 er ”Træer”.

Eksempler på tidligere temaer er: "Skovbunden", "Ansigter", "Medie-leg", "Bevægelse",”Årstiderne på spring”, ”Skovfortællinger”, ”Eventyr", "Insekter” ”Mit Nabolag”, ”Trolde”, Cirkus”, ”Astrid Lindgrens fortællinger”, ”Eksperimenter”, ”Fisk”, "Skovbunden", "Fugle", "Mennesket" m.m.

Traditioner/højtider og årstidsfester, som vi holder af at forberede:

Fastelavnsfest, Påskefest, Majfest, Sommerfest og Høstfest, og Lucia i Sejs kirke.

Forældre inviteres med til Lucia og sommerfest

Børnekultur:

Vi besøger også museet og de kulturelle institutioner i Silkeborg, når det er relevant for grupperne

Udelivet:

Udelivet er en stor del af vores hverdag. I Blåbærhuset er vi ude det meste af dagen og i Tyttebærhuset er vi ude hver dag.

Lokalt samarbejde:

Vi samarbejder med skole og SFO og de andre lokale børnehaver om overgang til skolestart, samt ovegang fra dagpleje/vuggestue til børnehave. Vi har mange besøg af dagplejer. 

De største børn lavet mad med pensionister og efterlønnere en gang om året.

Vi har gennem flere år udstillet til Borgerforeningens kunstudstilling i efteråret.

Til Lucia benytter vi Sejs Svejbæk Kirke.

Vi bruger sportspladsen til fodbold og leg og har også prøvet at spille tennis.

Vi besøger lokale virksomheder og butikker.

Vi henter hestemøg ved Stald Sindbjerg og som en selvfølge kender vi bakkerne, søen og skovene rigtig godt. m.m.

Forældrene:

Vi er optaget af, at ha' en godt samarbejde med vores forældre, og vi oplever en stor opbakning i det daglige arbejde.

Der er en gensidig åbenhed omkring de udfordringer vi møder i hverdagen.

Vores forældre deltager gerne i arbejds/hygge dage og påtager sig andre store og små opgaver.

De møder op til forældremøder og bidrager til forberedelse af forældremøder

Deltager ved højtidsfester, når vi inviterer

Og er aktive i bestyrelsen og vores forældreforening.

Husvenner/frivillige:

Vi samarbejder også med frivillige, som vi kalder husvenner. Vi har f.eks. Mona der gerne syr udklædning til os. Vi har nisser, der hjælper med at pynte til jul. De lokale efterlønnere og pensionister laver mad med børnene. Anne der laver rekvisitter og hjælper til vores kunstudstilling og endelig er der Solveig, der gerne tager med på tur eller deltager i en aktivitet osv.

Vi har også bedsteforældre og forældre, der hjælper os ved særlige lejligheder.

Personale:

 • Vi finder det vigtigt at personalet er glade for at gå på arbejde.
 • Vi ønsker, at bevare det gode humør, de gode ideer, som kan realiseres og at vi tager ansvar.
 • At der skabes et levende miljø omkring os
 • At vi er med-skaber til udviklingen af den pædagogiske hverdag, både teoretisk, praktisk og har visioner herfor.
 • At der er øje for det enkelte barn
 • At vi er i besiddelse af varme og engagement
 • At vi er gode sparringspartnere
 • At vi har overblik og indfølingsevne og kan træde i karakter
 • At vi har evne til skriftlig og mundtlig formidling

Personalet arbejder fagligt i 2019 og 2020 med:

 • De nye pædagogiske Læreplaner
 • Trivsel på Tværs
 • Mantalisering
 • Fri for Mobberi
 • Mennesket - Krop og sundhed, hvem er vi og hvad kan vi?
 • Sprog - vi udforsker vores begreb "Dialogisk oplevelse"
 • Inklusion. Kommunens MindSet. Vi læser bla. bogen Inkluderende Pædagogik af Bjørk Kjær
 • Hvordan vi bruger Ipads og andre medier, sammen med børnene.